Etablerede tilbud

Pædagogisk vagtværn

Har I behov for at dække en borger 1:1 eller 2:1, kan vi indsætte et professionelt team inden for 24 timer.

Det gælder uanset om borgeren bor på en institution eller i egen bolig.

Indsatsen kan også inkludere skærmningsløsninger med socialfaglige medarbejdere, der også kan indgå i det pædagogiske arbejde.

 

Vi tilbyder indsatser for borgere, som ofte er på kant med samfundets normer eller regler, står uden for arbejdsmarkedet eller har udfordringer med misbrug og/eller diagnoser.

Her arbejder vi med en primær og en sekundær kontaktperson, så borgeren altid kan komme i kontakt med en medarbejder i akutte situationer.

Vi fastsætter målsætningen for den enkelte indsats i fællesskab med jer.

Inden for 48 timer, kan vi etablere en indsats, der er målrettet borgere, der er anbragt i eget hjem. Her tilbyder vi socialpædagogisk og familieterapeutisk arbejde.

Formålet er at undgå tvangsfjernelser, anbringelser og ødelagte familier.

I samme indsats kan vi arbejde med tiltag, der har til formål at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet. Dette har gerne en afsmittende positiv effekt på hele familien.

KarriereKanonen er et individuelt kursusforløb for borgere med særlige behov, og som står uden for arbejdsmarkedet.

Forløbet bliver skræddersyet til den enkelte borger. Neden for er et eksempel på, hvordan et forløb kan se ud. Fælles for alle forløb er at samarbejde og kommunikation mellem de involverede fagfolk er afgørende for at sikre, at borgeren får den nødvendige støtte og vejledning til at komme tilbage til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Trin 1: Indledende vurdering og afklaring

Socialrådgiver: Indleder processen ved at udarbejde en omfattende behovsvurdering for borgeren. Det inkluderer at identificere de primære udfordringer som ledighed, misbrug, psykiske sundhedsproblemer eller uddannelsesmæssige barrierer.

Trin 2: Individuel handlingsplan

Socialrådgiver og studievejleder: Sammen med borgeren udvikler vi en handlingsplan, der tager højde for borgerens behov og mål. Det kan inkludere uddannelses- eller beskæftigelsesmål.

Trin 3: Misbrugsbehandling og psykisk sundhedsvurdering

Misbrugskonsulent: Borgere med stof- eller alkoholproblemer får en vurdering og bliver tilbudt misbrugsbehandling og støtte til rehabilitering. Hvis nødvendigt, kan en psykisk sundhedsvurdering udføres af en autoriseret psykoterapeut.

Trin 4: Uddannelses- og beskæftigelsesvejledning

Studievejleder og virksomhedskonsulent: Borgere, der har uddannelsesmæssige mål, modtager vejledning om relevante uddannelsesmuligheder, adgangskrav og økonomisk støtte. Samtidig hjælper virksomhedskonsulenten borgeren med at identificere potentielle jobmuligheder, oprette CV’er og forberede sig til jobsamtaler.

Trin 5: Praktisk træning og mentorstøtte

Mentor: Borgeren får tildelt en mentor, der hjælper med at opbygge kompetencer og selvtillid i forhold til uddannelse eller beskæftigelse. Mentoren fungerer som støtte og vejledning gennem hele forløbet.

Trin 6: Opfølgning og justering

Alle involverede fagfolk: Løbende opfølgning og evaluering af borgerens fremskridt. Handlingsplanen bliver justeret efter behov for at sikre, at målene bliver opfyldt.

Trin 7: Overgang til uddannelse eller beskæftigelse

Mentor: Kan blive tilknyttet efter behov og som efterværn.

Alle involverede fagfolk: Når borgeren er klar, hjælper støttepersoner med at søge ind på uddannelsesinstitutioner eller finde passende jobmuligheder. Der tilbydes også støtte efter opstarten for at sikre en vellykket integration på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Vil du høre mere om KarriereKanonen, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 26240271 eller mail: info@vikarkonsulenterne.dk